Privacybeleid & Algemene voorwaarden

You are here: Home / Privacybeleid & Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA DE ZONNETUIN

1.1. Yoga de Zonnetuin: Yoga de Zonnetuin is gevestigd aan de Bangert 2a, 1696 AA  te Oosterblokker en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 23998954.
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yoga de Zonnetuin gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yoga de Zonnetuin: www.yogadezonnetuin.nl
1.3 Deelnemer: degene die de aangeboden oa. yoga lessen, cursussen en workshops volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga de Zonnetuin.
1.4 Abonnement: een door Yoga de Zonnetuin uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van lessen bij Yoga de Zonnetuin , voldaan per automatische incasso of online betaling.
1.5 Lid: Deelnemer met een Yoga de Zonnetuin Lidmaatschap.
1.6 5x per maand: Abonnement waarmee het Lid 5 lessen per kalendermaand kan volgen.
1.7 Strippenkaart: Een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van lessen bij Yoga de Zonnetuin door de Deelnemer.
1.8 Website: website van Yoga de Zonnetuin www.yogadezonnetuin.nl

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, strippenkaarten, losse lessen en privélessen bij Yoga de Zonnetuin. Door deelname aan een yogales c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yoga de Zonnetuin kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

 1. LIDMAATSCHAP, STRIPPENKAART EN LOSSE LESSEN

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, met een strippenkaart of losse lessen.
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga de Zonnetuin het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN
3.3.1.1 AFSLUITEN EN BETALEN | Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een aankoop via het online reserveringsportaal.
3.3.1.2 ABONNEMENTEN
5x per maand: Het 5x (vijf keer) per maand lidmaatschap geeft recht op vijf (5) yogalessen per kalendermaand gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
3.3.1.3 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP| Beëindigen van het Lidmaatschap geschiedt per mail via info@yogadezonnetuin.nl, uiterlijk 10 dagen voor het einde van de contractperiode en gaat vervolgens van kracht per de eerstvolgende incasso. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.1.4 WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP | Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm dienen te geschieden in het account van het Lid. Wijzigingen gaan van kracht per de eerstvolgende abonnementsmaand. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.1.5 SCHOOLVAKANTIES |  In het lidmaatschap van 5 (vijf)x per maand is rekening gehouden in  het berekende bedrag dat er geen les is in de schoolvakanties.
3.3.1.6 VAKANTIESTOP | Abonnementen kunnen per kalenderjaar 1 (een)x 1 (een) maand op pauze gezet worden via info@yogadezonnetuin.nl
3.3.1.7 ZIEKTE/OVERMACHT | Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een aanhoudende blessure kan door het Lid het Lidmaatschap op elk moment op pauze worden gezet. Een verzoek tot pauze van voornoemde aard moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yoga de Zonnetuin via info@yogadezonnetuin.nl
3.3.2 STRIPPENKAARTEN
2 Proeflessen: Deze Leskaart geeft recht op 2 (twee) Yogalessen bij Yoga de Zonnetuin. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de eerst ingeboekte lesdatum, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig. Deze Leskaart is eenmalig aan te schaffen. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
5 Strippenkaart: Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Yogalessen bij Yoga de Zonnetuin. Deze Leskaart wordt in 1 (een) keer betaald en activeert op de eerst ingeboekte lesdatum, vanaf die datum is de kaart 7 (zeven) weken geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de 7 (zeven) weken.
​10 Strippenkaart: Deze Leskaart geeft recht op 10 (tien) Yogalessen bij Yoga de Zonnetuin. Deze Leskaart wordt in 1 (een) keer betaald en activeert op de eerst ingeboekte lesdatum, vanaf die datum is de kaart 12 (twaalf) weken geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de 12 (twaalf) weken.
15 Strippenkaart: Deze Leskaart geeft recht op 15 (vijftien) Yogalessen bij Yoga de Zonnetuin. Deze Leskaart wordt in 1 (een) keer betaald en activeert op de eerst ingeboekte lesdatum, vanaf die datum is de kaart 17 (zeventien) weken geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de 17 (zeventien) weken.
3.3.3 LOSSE LESSEN
Losse les: Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yoga de Zonnetuin.

 1. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 Alle yogalessen van Yoga de Zonnetuin dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald te zijn. Betaling kan geschieden via automatische incasso of online.
4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt 1x per maand.
4.3 Yoga de Zonnetuin behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.4 Yoga de Zonnetuin behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

 1. RESERVEREN VOOR YOGALESSEN

5.1 Voor de lessen van Yoga de Zonnetuin kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Mocht je de les willen annuleren kan dit door in je account op “annuleren” te klikken bij de betreffende les. Een gereserveerde les kan tot 30 (dertig) minuten voor aanvang van de les kosteloos online worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 30 (dertig) minuten voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de strippenkaart en de 5x (vijf keer) per maand abonnement. Indien nodig, annuleer aub zo vroeg mogelijk zodat een ander lid mee kan doen.
5.2 Voor de online lessen van Yoga de Zonnetuin kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Mocht je de les willen annuleren kan dit door in je account op “annuleren” te klikken bij de betreffende les. Een gereserveerde online les kan tot (1) 1 minuut voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 1 (1) minuut voor aanvang van de les wordt geannuleerd zal volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de strippenkaart en de 5x (vijf keer) per maand abonnement. Indien nodig, annuleer aub zo vroeg mogelijk zodat een ander lid mee kan doen.

 1. LESROOSTER

6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de website. Yoga de Zonnetuin behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/ of in de nieuwsbrief.
6.2 Yoga de Zonnetuin behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3 Yoga de Zonnetuin is m.u.v. de schoolvakanties geopend en behoudt zich het recht om op (feest-)dagen de deuren te sluiten. Yoga de Zonnetuin zal deze dagen vooraf aankondigen via de website, het lesrooster en/of de nieuwsbrief.

 1. HUISREGELS

7.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yoga de Zonnetuin in acht te nemen:
De yogaruimte is 15 (vijftien) minuten voor de les begint geopend. Kom op tijd, minimaal 5 (vijf) minuten voor de les begint. Dan kun je rustig aankomen en dit draagt bij aan een goede ervaring van de les. Kom je bij de yogaruimte na het lestijdstip waarop de les begint, is deelname niet meer mogelijk.

Kom hygiënisch naar de yogaruimte. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
Schoenen en jassen dienen in het halletje te worden achter gelaten tijdens de les.

Mobiele telefoons dienen in de yogaruimte uit te staan. Deze dienen tijdens de les samen met andere persoonlijke spullen in de kast te worden achterlaten. Telefoons dienen pas na de les buiten weer aangezet te worden.

Deelnemers worden verzocht tijdens de yogales niet te praten in de yogaruimte en na de les niet of zachtjes te praten.
7.2 Yoga de Zonnetuin behoudt zich het recht voor, Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yoga de Zonnetuin te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het volgen van yogalessen en het achterlaten van spullen in het halletje en de kast, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yoga de Zonnetuin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(-sen) en het achterlaten van spullen in het halletje en de kast, bij Yoga de Zonnetuin
8.2 Yoga de Zonnetuin werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yoga de Zonnetuin aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yoga de Zonnetuin biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
​9.2 De taalvoering bij Yoga de Zonnetuin is Nederlands.

Dankjewel dat je de kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is standaard juridische tekst, maar we willen het graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yoga de Zonnetuin verwerkt voor al haar relaties. Indien u persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw deze te verwerken. Ons advies aan u is om kennis te nemen van onderstaande:

VERWERKING

Yoga de Zonnetuin kan een of meerdere gegevens verwerken. Het gaat om;

 • Naam;
 • Contactgegevens zoals e-mail, telefoon, etc;
 • Alle gegevens relevant voor uw yoga verleden.

DOEL

Om onze faciliteiten en website te verbeteren. Om u te contacteren en zorgvuldig van informatie te voorzien.

Een ander doel kan zijn het ontvangen van een nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven en ook altijd weer kan afmelden. Tenslotte kan het zijn dat u door Yoga de Zonnetuin rechtstreeks benaderd wordt voor een individueel advies.

WE RESPECTEREN UW PRIVACY

De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Yoga de Zonnetuin gebruikt worden door andere medewerkers.

BEVEILIGING

Yoga de Zonnetuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogadezonnetuin.nl

 

OPZEGGING EN INTREKKING

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.
Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het e-mailadres en de naam uit de mailinglijst verwijderd.

 

WIJZIGINGEN
Het is mogelijk dat dit privacy beleid gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.yogadezonnetuin.nl